Атестація вчителів - контрольная работа

1. Загальні положення про атестацію преподавательічних працівників

Атестація преподавательічних працівників – це визначення їхньої відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації. Залежно від цього та стажу преподавательічної роботи їм установлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється преподавательічне звання. Атестація преподавательічних працівників загальноосвітніх шкіл проводиться відповідно до ст. 49 Закону України «Про освіту» та Атестація вчителів - контрольная работа регулюється діючим Типовим положенням про атестацію. Основною метою атестації є активізація творчої професійної діяльності преподавательів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної праці.

В основі проведення атестації лежать принципи: демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти Атестація вчителів - контрольная работа і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Відповідно до діючого положення атестаційні комісії створюються при навчальних закладах, районних (міських) органах державного управління освітою, управліннях освіти обласних (міських) держадміністрацій. Кожна комісія розглядає коло питань своєї компетенції. Основним рішенням, яке приймається атестаційною комісією, є рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії. За наслідками атестації Атестація вчителів - контрольная работа встановлюються такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії»», «спеціаліст вищої категорії» та може бути присвоєно преподавательічне звання: «старший учитель», «старший викладач», «старший військовий керівник», «майстер виробничого навчання І категорії»», «майстер виробничого навчання II категорії»», «вчитель-методист», «військовий керівник – методист», «вихователь – методист», «старший вожатий – методист Атестація вчителів - контрольная работа».

Здійснення атестації. Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, преподавательічної майстерності, итогів преподавательічної діяльності шляхом проведення «зрізів навчальних досягнень учнів», контрольних робіт, тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в навчальних закладах з урахуванням думки батьків та учнів.

Атестація у навчальному закладі є неперервним процесом Атестація вчителів - контрольная работа. Вона розпочинається у вересні з моменту опублікування наказу по школі «Про створення атестаційної комісії» і завершується у квітні поточного навчального року; завершення атестації поточного навчального року є початком атестації нового складу преподавательічних працівників у наступному. Тому атестацію розглядають як складову діяльності преподавательічного колективу протягом усього навчального року.

Атестацію преподавательічних працівників проводять Атестація вчителів - контрольная работа у три основні періоди. На першому, підготовчому періоді члени преподавательічного колективу ознайомлюються з основними атестаційними умовами й вимогами, що сприяє узгодженню громадської думки, запобігає майбутнім конфліктам. З цією метою проводяться інструктивно-методичні наради, засідання методичних об’єднань, профспілкові збори, виготовляються спеціальні стенди. Формується атестаційна комісія.

Протягом другого періоду Атестація вчителів - контрольная работа здійснюється оцінювання професійної діяльності преподавательічних працівників за двома комплексними показниками – узагальненими підсумками діяльності; експертною оцінкою удобної діяльності. За першим показником учитель має право представити творчий звіт, науково-методичну чи дослідно-експериментальну боту. Другий показник включає оцінку адміністрації школи, шкільного і районного методичного об’єднання, учнів і батьків, одержану Атестація вчителів - контрольная работа на основі діагностування преподавательічної діяльності, уточненого і скорегованого атестаційною комісією.

На третьому, заключному етапі здійснюється фіксація итогів роботи вчителя, встановлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється преподавательічне звання.

Атестація преподавательічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років.

Глибоке Атестація вчителів - контрольная работа і всебічне вивчення, узагальнення, об’єктивне оцінювання итогів професійної діяльності преподавательів сприяє підвищенню рівня навчально-виховного процесу, баченню перспективи подальшого розвитку школи.

2. Порядок і терміни проведення чергової атестації у школі

До 20 вересня адміністрації шкіл видають накази про створення атестаційної комісії та атестацію преподавательічних працівників у поточному році.

До Атестація вчителів - контрольная работа 10 жовтня атестаційна комісія приймає:

• заяви від преподавательічних працівників про проходження чергової та позачергової атестацій або відмову від чергової атестації;

• клопотання адміністрації про позачергову атестацію педпрацівників.

До 20 жовтня атестаційна комісія:

• розглядає подані документи;

• затверджує план проведення атестації і доводить його (під розписку) до відома осіб, які атестуються;

• приймає рішення, що оформляється Атестація вчителів - контрольная работа протоколом, про підтвердження кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, преподавательічного звання тих преподавательічних працівників, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії і не мають претензій до своєї роботи з боку адміністрації.

До 20 березня атестаційна комісія завершує вивчення роботи преподавательічних працівників і оформляє атестаційні листи у двох Атестація вчителів - контрольная работа примірниках.

За 10 днів до засідання атестаційної комісії преподавательічні працівники ознайомлюються з атестаційними листами (під розписку).

До 20 квітня атестаційна комісія:

• розглядає атестаційні листи;

• заслуховує працівників, які атестуються;

• приймає рішення про відповідність преподавательічного працівника посаді, яку він обіймає, встановлення відповідної кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, присвоєння преподавательічного звання;

• повідомляє про результати атестації Атестація вчителів - контрольная работа атестованому працівникові на цьому засіданні;

• вручає під розписку другий примірник атестаційного листа атестованому працівникові не пізніше, ніж через тиждень.

Керівник установи:

• видає наказ про підсумки проведення атестації;

• доводить наказ до відома атестованого працівника і колективу;

• подає виписку з наказу до бухгалтерії.

Атестація є апробованим засобом вивчення та оцінювання Атестація вчителів - контрольная работа діяльності преподавательічних працівників загальноосвітнього навчального закладу і передбачає:

1. Оцінювання адміністрацією школи рівня професіоналізму та результативності навчально-виховної роботи преподавателя.

2. Визначення рейтингу вчителя серед преподавательів його фаху на рівні школи, району (мі100).

3. Оцінювання його преподавательічної роботи колегами по боті в навчально-виховному закладі.

4. Вивчення думки учнів, їхніх батьків про вчителя Атестація вчителів - контрольная работа, що атестується.


3. З досвіду проведення атестації вчителів ЗОШ І-ІІ ст. с. Грабовець Тернопільського р-ну

3.1 Вивчення параметрів діяльності вчителя

Вивчення параметрів діяльності преподавателя, який атестується, здійснюється за такою пам’яткою, яка, на наш погляд, відповідає цілісному сприйняттю преподавательічного процесу закладу:

• чи реалізує і модернізує зміст, форми, методи та засоби навчально Атестація вчителів - контрольная работа-виховного процесу з огляду на нові завдання, що стоять перед школою;

• чи розробляє принципово нові підходи до навчання, виховання й розвитку учнів;

• чи наявні авторська методика, досвід активізації дитячої творчості, стану розкутості й оригінальності думки;

• чи здійснює преподаватель постійний самоаналіз і самооцінку праці; чи здатний швидко пов Атестація вчителів - контрольная работа’язувати нові знання з уже здобутими, вчасно позбуватися упереджень; чи наявна у нього внутрішня духовна потреба у перебудові, яка не залежить від матеріальних благ;

• чи займається дослідницькою діяльністю і творчим узагальненням своєї праці;

• чи вміє не протистояти нововведенням, не шкодувати зусиль і додаткового часу на переучування, пристосування до нової ситуації Атестація вчителів - контрольная работа;

• чи втілює у практику роботи принципи преподавательіки співробітництва;

• чи може науково обґрунтувати вибір дій у конкретній преподавательічній ситуації;

• чи володіє формами й способами управління та організації навчально-виховної діяльності учнів з метою розвитку їхніх потенційних можливостей, разумінням спонукати дітей до стану інтелектуального напруження;

• чи виявляє гнучкість у виборі рационального Атестація вчителів - контрольная работа управлінського рішення у нестандартних ситуаціях; чи вміє брати на для себя відповідальність у виявленні складних преподавательічних заморочек;

• чи спроможний оригінальне конструювати преподавательічний процес.

3.2 План проведення засідань атестаційної комісії

І засідання. Жовтень

1. Розгляд заяв преподавательічних працівників про проходження чергової або позачергової атестації чи відмову від неї.

2. Про розподіл обов Атестація вчителів - контрольная работа’язків між членами атестаційної комісії.

3. Затвердження плану роботи.

II засідання. Грудень

1. Про хід вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії.

2. Вироблення рекомендацій для окремих категорій педпрацівників, які атестуються.

III засідання. Лютий

1. Про результати вивчення роботи педпрацівників, які атестуються (на основі відомостей про відвідані уроки, позакласні входи, даних Атестація вчителів - контрольная работа анкетування серед учнів, батьків, учителів, висновків методичних об’єднань учителів відповідних предметів).

IV засідання. Березень

1. Звіти вчителів на робочих місцях та розгляд атестаційних матеріалів преподавательів.

2. Розгляд атестаційних матеріалів педпрацівників і ухвалення попередніх рішень.

V засідання. Квітень

1. Про підсумки атестації педпрацівників у школі.


3.3 Методична карта преподавательів

Основою для оцінювання Атестація вчителів - контрольная работа рівня преподавательічної майстерності вчителя є методична карта участі преподавательів у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму, яка містить такі питання:

1. Прізвище, ім’я, по батькові вчителя.

2. Рік народження.

3. Освіта.

4. Категорія.

5. Курсова перепідготовка.

6. Атестація.

7. Досвід (ким і если вивчається).

8. Проблеми, над розв’язанням яких працює вчитель.

9. Участь у методичних об’єднаннях Атестація вчителів - контрольная работа.

10. Участь у психолого-педагогічному семінарі.

11. Участь у методичних місячниках і тижнях.

12. Виступи на засіданнях педради.

13. Методичні наради та інші збори (виступи).

14. Відкриті виховні входи, вечори.

15. Участь у педчитаннях.

16. Участь у конференціях.

17. Дні освіти (виступи).

18. Інші види діяльності.

Методична карта ведеться окремо кожним учителем від атестації до наступної Атестація вчителів - контрольная работа атестації.

Звіт учителя на робочому місці охоплює:

1. Матеріальну базу, облік навчальних посібників, їх розміщення для оперативного використання, збереження, поповнення.

2. Методичну, довідкову, художню літературу, нормативні документи, їх використання.

3. Планування, його доцільність, націленість на итог.

4. Делему, над якою працює вчитель, і шляхи її реалізації.

5. Цікаві преподавательічні знахідки, що розкривають творчість преподавателя.

6. Здобутки вчителя Атестація вчителів - контрольная работа з формування загальної культури школяра.

7. Естетичне оформлення навчального кабінету, його санітарно-гігієнічний стан, дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці.

8. Збереження класного майна.

9. Наявність документації згідно з Положенням про кабінет.

Звіт приймає комісія у складі: членів атестаційної комісії, голови профспілкового комітету, членів ради школи та методичної ради Атестація вчителів - контрольная работа, голови відповідного методоб’єднання.


4. Нові методи атестування вчителів

В умовах розбудови національної школи виховання творчого колективу шляхом атестації є одним із важливих нюансів управління цілісним преподавательічним процесом. У школі проводиться систематична бота щодо вдосконалення і посилення стимулюючої ролі атестації у професійному зростанні преподавательічних кадрів, розвитку їхньої творчої ініціативи. Одним Атестація вчителів - контрольная работа із важливих напрямків роботи атестаційної комісії є забезпечення дієвості принципів колегіальності, гласності та об’єктивності.

Саме це спонукало адміністрацію закладу переглянути підхід до організації і проведення атестації. У школі вона розпочинається зі складання циклограми і календарного планування процесу атестації, що забезпечує чітке дотримання всіх етапів. Кожен педпрацівник, що атестується, складає і Атестація вчителів - контрольная работа погоджує з атестаційною комісією індивідуальний план. Згодом, як і в кожній школі, починається наполеглива щоденна бота адміністрації, членів атестаційної комісії над матеріалами, які свідчать про кваліфікацію вчителів, що атестуються.

Для аналізу уроку як основної ланки навчально-виховного процесу використовуються прогностична лінійка і схема самоаналізу уроку. Зі змістом прогностичної лінійки Атестація вчителів - контрольная работа і критеріями самоаналізу уроку преподаватели ознайомлюються заздалегідь. Прогностична лінійка, крім визначення ефективності проведеного уроку, дає змогу прогнозувати наступний урок, що сприяє вдосконаленню методики його проведення. Важливе значення надається вмінню вчителя здійснювати самоаналіз уроку, критично оцінювати свою преподавательічну діяльність. Для визначення рівня професійної майстерності вчителя використовується технологічна карта, а для виявлення Атестація вчителів - контрольная работа зростання творчої активності – система стимулювання творчої ініціативи.

У технологічній карті розроблені критерії оцінювання творчої діяльності вчителя. Ці критерії необхідні адміністрації як система параметрів, що характеризують боту вчителя та її результативність. Вони допомагають упорядкувати інформацію про преподавателя і на цій основі зробити об’єктивні висновки про професійний рівень його Атестація вчителів - контрольная работа підготовки. Процедура підготовки до атестації у школі, сам процес і результати її спрямовані на утвердження в учителя особистої гідності, на підвищення його авторитету не лише у колективі вчителів, а й серед учнів, батьків. Тому неабияку роль відіграє рейтинг учителя у середовищі учнів і батьків. З метою його визначення Атестація вчителів - контрольная работа проводяться анкетування й тестування.

Схема самоаналізу уроку вчителем повністю відповідає вимогам особистісно орієнтованої преподавательічної парадигми:

1. Обґрунтування структури уроку.

2. Взаємозв’язок навчального матеріалу з наступним і попереднім. Методи досягнення цілісності знань, здобутих учнями на уроці.

3. Урахування індивідуальних особливостей і можливостей учнів певного класу.

4. Мотивація навчання.

5. Інформаційна насиченість уроку; яку додаткову Атестація вчителів - контрольная работа літературу використано.

6. Способи усунення перевантаження учнів.

7. Раціональність способів навчання, які використовувались.

8. Забезпечення диференціації на уроці.

9. Ефективність роботи з розвитку розумових здібностей учнів, формування світогляду, моральних якостей особистості.

10. Рівень культури розумової праці учнів на уроці.

11. Способи формування навчальних разумінь і навичок.

12. Методика оцінювання й обліку навчальних досягнень учнів, шляхи Атестація вчителів - контрольная работа її вдосконалення.

13. У чому проявляється формування почуття відповідальності учнів за навчальну працю.

14. Що сприяло розвитку самоосвіти учнів; роль їхньої самостійної роботи у процесі проведення уроку.

15. Рівень навчальних досягнень учнів. Якість засвоєння нового матеріалу. Продуктивність праці учнів на уроці.

16. Дотримання преподавательічного такту і вимогливості до учнів.

17. У чому полягають Атестація вчителів - контрольная работа недоліки й помилки у проведенні уроку. Шляхи їх подолання.

Усі працівники, що атестуються, складають індивідуальний план підготовки та участі в атестації.

Зміст роботи Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію

Ознайомлення з основними вимогами до атестації у школі

Курсова підготовка

Участь в анкетуванні, тестуванні

Звіт про участь у боті методичних секцій та методоб’єднань

Результати вивчення і Атестація вчителів - контрольная работа впровадження у практику роботи передового преподавательічного досвіду

Звіт про власні творчі досягнення

Участь у конкурсі «Учитель року»

Відкриті уроки

Відкриті виховні входи

Творчий звіт «Від атестації до атестації»

Ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації

Вересень

Вересень

Упродовж року

Січень-лютий

Березень

Лютий

Березень

Січень-лютий

Упродовж року

Упродовж року

Квітень

Квітень


5. Вивчення творчої діяльності вчителя адміністрацією школи під час атестації

Адміністрацією школи Атестація вчителів - контрольная работа, шкільними методичними об’єднаннями та методичною радою розроблена технологічна карта вивчення творчої діяльності вчителя під час атестації.

10-бальна система оцінювання

І. Науково-теоретична підготовка

1. Знання теоретичних основ науки у контексті предмета.

2. Знання наукових способів у контексті предмета, який викладається.

3. Знання історії розвитку науки і сучасних її досягнень.

4. Знання змісту освіти у контексті навчального Атестація вчителів - контрольная работа предмета.

ІІ. Методична підготовка

1. Знання методики викладання предмета.

2. Володіння способами і прийомами навчання школярів.

3. Разуміння організовувати навчання школярів.

4. Обізнаність із засобами навчання школярів та вміння їх використовувати.

5. Мозгіння обґрунтовано вибирати преподавательічну технологію й оцінювати її ефективність.

III. Психолого-педагогічна підготовка

1. Знання психологічних і вікових особливостей Атестація вчителів - контрольная работа учнів.

2. Знання психологічних закономірностей навчання, виховання, розвитку школярів.

3. Знання теоретичних основ преподавательіки і психології.

4. Обізнаність із новими преподавательічними технологіями.

IV. Навчально-виховний нюанс

1. Оптимальність змісту інформації, яку вчитель подає на уроці (глибина, логічність, структурування, виділення головного).

2. Використання навчального матеріалу для забезпечення виконання триєдиного завдання уроку: навчання, виховання і розвитку учнів.

3. Використання прийомів Атестація вчителів - контрольная работа навчання, заохочення учнів до интенсивної розумової діяльності, самостійності, творчості (створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань).

4. Творче використання новацій для добору способів, засобів і прийомів навчання.

5. Співпраця й співтворчість (преподавательічний такт, мозгіння вести діалог, культура спілкування, вміння створити ситуацію успіху).

6. Преподавательічно виправданий контроль і облік навчальних досягнень учнів Атестація вчителів - контрольная работа.

7. Поведінка учнів, пізнавальна активність, зацікавленість, відчуття комфорту, взаємодопомога.

8. Бота над культурою мовлення учнів.

9. Поведінка вчителя: разуміння володіти собою, культура мови, темпоритміка, жестикуляція, зовнішній вигляд, організованість, комунікабельність.

10. Культура ведення шкільної документації.

V. Організація позакласної виховної роботи

1. Планування позакласних заходів.

2. Організація позакласної роботи.

3. Проведення факультативів, гуртків, секцій.

4. Результативність позакласної роботи.

VI. Громадсько-педагогічний Атестація вчителів - контрольная работа нюанс

1. Виконання громадських доручень.

2. Особисті якості (авторитет у колективі, серед батьків, учнів).

Ця технологічна карта відображає цілісне бачення особистості вчителя.

Учням для визначення рейтингу вчителя пропонується така анкета:

1. Чим є для для тебя навчання у школі:

• радістю відкриття нового;

• бажанням удосконалювати для себя;

• важливим обов’язком;

• виконанням волі батьків Атестація вчителів - контрольная работа;

• нудним витрачанням часу.

2. Які навчальні предмети тобі подобаються найбільше? Чим? Які не подобаються? Чому?

3. Чи впливають на твоє ставлення до предмета твої стосунки з учителем? Як саме? Наведи приклади.

4. Хто з учителів, які викладають у твоєму класі, є прикладом справжнього преподавателя? Що саме тобі подобається у ньому?

5. Уроки яких Атестація вчителів - контрольная работа учителів тобі не хочеться відвідувати? Чому:

• учитель погано объяснює матеріал;

• учитель несимпатичний тобі як людина;

• учитель необ’єктивно оцінює твої навчальні досягнення;

• предмет важкий для засвоєння;

• маєш прогалини у знаннях за попередні класи;

• несистематично виконуєш домашні завдання;

• інші причини.

6. Твоє ставлення до класного керівника.

7. Що непосредственно заважає тобі з Атестація вчителів - контрольная работа максимальною віддачею працювати на уроках:

• погана організація навчальної діяльності;

• поведінка окремих учнів;

• нерозуміння пояснень учителя;

• шуму класі;

• особисті неуважність і незібраність;

• слабкий контроль з боку вчителя;

• відсутність інтересу до навчання або до деяких предметів (до яких?).


6. Оцінка рівня фахової кваліфікації педпрацівників

Відколи школа існує як суспільний Атестація вчителів - контрольная работа інститут, існує неувязка оцінювання її діяльності та діяльності преподавателя. Роль школи у вихованні наступних поколінь постійно зростає, і настав момент, если виникла потреба дати об’єктивну оцінку боті вчителя, враховуючи всі аспекти його діяльності. Атестація преподавательів ще більше загострила делему оцінювання роботи вчителя, адже за нею 100їть установлення певної категорії, а відтак Атестація вчителів - контрольная работа і місця вчителя серед колег, батьків, учнів, рівня оплати його праці, форм морального стимулювання. Атестація поставила у невигіденьке становище багатьох керівників і вчителів: керівників – бо не отдала чітких критеріїв визначення якості роботи вчителів, а преподавателя – бо він нередко не вірить у об’єктивність оцінювання його праці керівниками навчально Атестація вчителів - контрольная работа-виховного закладу. Це і є причиною багатьох конфліктів, пов’язаних з атестацією.

Одним із основних завдань атестації преподавательічних працівників є «…стимулювання неперервної фахової та загальної освіти преподавательічних працівників, посилення у их мотивації якісної роботи, підвищення їхньої индивидуальної відповідальності за результати навчання і виховання», а отже, об’єктивна оцінка Атестація вчителів - контрольная работа праці вчителя набуває важливого суспільного значення. Значну допомогу в цьому може надати керівникові школи рейтингова система оцінювання діяльності вчителів, яка має певні переваги перед іншими підходами до оцінювання цієї діяльності, зокрема:

1. Вона відповідає тим кваліфікаційним категоріям, які визначаються Положенням про атестацію, тобто певна категорія може бути встановлена преподавателю за умови Атестація вчителів - контрольная работа досягнення відповідного рейтингу; в разі його падіння нижче певної межі вона має бути знижена.

2. Кожний преподаватель, ознайомившись із запровадженою в школі рейтинговою системою, матиме чітку й конкретну мету свого професійного зростання. Якщо він претендує на певну категорію, то мусить досягти відповідного рейтингу. Його зусилля стануть цілеспрямованими і конкретними Атестація вчителів - контрольная работа.

3. Є можливість уникнути багатьох конфліктних ситуацій у випадку, если вчитель претендує на більш високу категорію, ніж пропонує атестаційна комісія, оскільки він має можливість здійснити самооцінювання свого рейтингу.

4. У разі переходу з однієї школи до іншої вчитель збереже свої преподавательічні здобутки у вигляді рейтингу і не починатиме все спочатку.

5. Запровадження Атестація вчителів - контрольная работа рейтингу приверне увагу преподавательів до інших форм роботи з дітьми, позакласної роботи, пошуку ефективних форм роботи з обдарованими учнями, та тими, що мають початковий рівень навчальних досягнень, оскільки участь саме у цій боті дасть йому змогу набрати додаткові бали, так само, як участь у професійних конкурсах, оглядах стимулюватиме Атестація вчителів - контрольная работа творчі пошуки у розробці методичних посібників, дидактичних матеріалів тощо.

6. Запровадження рейтингу підвищує шанси молодих творчих преподавательів швидше завоювати визнання і поставити заслін перед байдужими і безініціативними працівниками.

Ми окреслили деякі важливі, на нашу думку, підходи до атестації преподавательічних працівників. У их процес дослідження якості навчальних досягнень учнів розглядається крізь призму розвитку Атестація вчителів - контрольная работа професійної майстерності вчителів, яка є органічною складовою цілісного преподавательічного процесу закладу.


audit-cepochki-pribili-v-servise-referat.html
audit-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-referat.html
audit-godovoj-otchetnosti.html